Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000njm a2200649Ii 4500 
001  ocn987438505 
003  OCoLC 
005  20170621034407.0 
007  sd fungnnmm|ed 
008  170518s2016  ko fmn  d    n kor d 
028 00 KOUS CD-021|bKOUS RECORD CO. 
035  (OCoLC)987438505 
040  IJZ|beng|erda|cIJZ 
043  a-ko--- 
049  WCHA 
090  CD 23032v 
099 9 CD|a23032v 
100 1 |6880-01|aChin, Yong-sŏn,|ecompiler.|4com 
245 10 |6880-02|aPallak kŭ saram ŭi ŭmban iyagi :|gChin Yong-sŏn 
    /|cChin Yong-sŏn. 
246 1 |6880-03|iAlternate subtitle from container :|aArirang 
    nodŭ :|bPalgil ttara p'iŏ nan arirang 
264 0 |6880-04|aKorea :|bTaesin Midiŏ,|c2016. 
300  1 audio disc (53 min., 36 sec.) :|bdigital ;|c4 3/4 in. 
306  005336 
336  performed music|bprm|2rdacontent 
337  audio|bs|2rdamedia 
338  audio disc|bsd|2rdacarrier 
344  digital|boptical|gstereo|2rda 
347  audio file|bCD audio|2rda 
500  Collection of performances of "Arirang," compiled by Chin 
    Yong-sŏn. 
500  Compact disc. 
508  |6880-05|aŬmwŏn, haesŏl, Chin Yong-sŏn ; masŭt'ŏring, Yang
    Chŏng-hwan ; yesul kamdok, Chin Ok-sŏp ; kihoek, Song Sŏ-
    yŏn ; choyŏnch'ul, Pang Yŏng-sŏn ; mudae kamdok, Pak Kyŏng
    -chin ; chomyŏng kamdok, Hwang Chong-ch'ŏn ; ŭmhyang 
    kamdok, Kang Chin-sŏk ; sajin, Ok Sang-hun ; 
    k'aelligŭrap'i, Chang Sa-ik ; tijain, Tijainp'il Cho Han-
    saem ; palhaengch'ŏ, Han'guk Munhwajae Chaedan Han'guk 
    Munhwa Ŭijip KOUS ; palhaengin, Han'guk Munhwa Chaedan I 
    Sa-chang Sŏ To-sik ; chejak, Taesin Midiŏ. 
590  Gift of Chang-Kwan Jung 
600 10 Chance, John Barnes.|tVariations on a Korean folk song. 
630 00 Arirang. 
650 0 Folk music|zKorea|y2011-2020. 
650 0 Music|zKorea|y2011-2020. 
700 1 Fletcher, Alice C.|q(Alice Cunningham),|d1838-1923. 
700 1 Müller, Friedrich Wilhelm Karl,|d1863-1930. 
700 1 Awaya, Noriko,|d1907-1999. 
700 1 Pettiford, Oscar,|d1922-1960. 
700 1 Seeger, Pete,|d1919-2014. 
700 1 Ylvisaker, Amanda. 
700 1 Mauriat, Paul. 
710 2 Paul Mauriat Orchestra. 
880 1 |6100-01|a진 용선,|ecompiler.|4com 
880 1 |6246-03|iAlternate subtitle from container :|a아리랑 로드
    :|b발길 따라 피어 난 아리랑. 
880 0 |6264-04|aKorea :|b대신 미디어,|c2016. 
880  |6508-05|a음원·해설, 진 용선 ; 마스터링, 양 정환 ; 예술 
    감독, 진 옥섭 ; 기획, 송 서연 ; 조연출, 방 영선 ; 무대 
    감독, 박 경진 ; 조명 감독, 황 종천 ; 음향 갑독, 강 진석 ; 
    사진, 옥 상훈 ; 캘리그라피, 장 사익 ; 디자인, 디자인필 조 
    한샘 ; 발행처, 한국 문화재 재단 한국 문화 의집 KOUS ; 
    발행인, 한국 문화재 재단 이사장 서도식 ; 제작, 대신 
    미디어. 
880 00 |6505-00|g집 떠난 아들 의 아리랑 --|t엘리스 플레쳐 (Alice 
    Cunningham Fletcher)|g(1:27) --|t프리드리히 뮐러 (Friedrich
    W.K Müller)|g(1:14) --|g이 땅 에서 꽃핀 아리랑 --|t정 선군
    북 평면 전 옥선 :|g아라리 (4:09) --|t나 운규 의 영화 
    「아리랑」 과 이 진홍|g(2:14) --|g일본 열도 에 스며든 
    아리랑 --|t고바야시 치오코 (小林干代子)|g(2:58) --|t아와야
    노리꼬 (淡谷のり子) 하세가와 이치로 (長谷川一郞)|g(2:54) --
    |t그레이스 아메미야 ( Grace Amemiya. グレース雨宮)|g(3:
    00) --|g만주 땅 을 울린 아리랑 아라리요 --|t김 세영 :
    |g기쁨 의 아리랑 (1995년 채록) (2:46) --|t안 룡수 마 복자 
    :|g새 아리랑 (1:49) --|g아리랑, 연해주 에서 중앙 아시아 로
    --|g오 명훈|g(4:53) --|t박 류바 할머니|g(0:50) --|g미국 
    에서 유럽 으로 전혜진 아리랑 --|t오스카 페티포드 (Oscar 
    Pettiford) :|g아디동 블루스 (Ah Dee Dong blues) (2:31) --
    |t엘리 윌리엄즈 (Elly Williams)|g(2:55) --|t피트 시거 
    (Pete Seeger)|g(3:00) --|t라 에스테렐라 (La esterella) :
    |gKom Bij Mij (2:40) --|t존 반즈 챈스 (John Barnes Chance)
    :|gVariations on a Korean folk song (7:09) --|t존 앤 
    아만다 윌비소케르 (John & Amanda Ylvisaker) :|gFollow me 
    (3:17) --|g아리랑, 이 땅 에 돌아 오다 --|t폴 모리 (Paul 
    Mauriat) 악단|g(3:08). 
880 00 |6505-00|gChip ttŏnan adŭl ŭi Arirang --|tEllisŭ 
    P'ŭllech'yŏ (Alice Cunningham Fletcher)|g(1:27) --
    |tP'ŭridŭrihi Mwillŏ (Friedrich W.K Müller)|g(1:14) --|gI 
    ttang esŏ kkotp'in Arirang --|tChŏng Sŏn-kun Puk P'yŏng-
    myŏn Chŏn Ok-sŏn :|gArari (4:09) --|tNa Un-kyu ŭi yŏnghwa 
    「Arirang」 kwa Yi Chin-hong|g(2:14) --|gIlbon yŏldo e 
    sŭm'yŏdŭn Arirang --|tKobayasi Ch'iok'o (Kobayashi 
    Chiyoko)|g(2:58) --|tAwaya Norikko (Awaya Noriko) Hasegawa
    Ich'iro (Hasegawa Ichirō)|g(2:54) --|tKŭreisŭ Amemiya 
    (Grace Amemiya. Gurēsu Amamiya)|g(3:00) --|gManju ttang ŭl
    ullin Arirang arariyo --|tKim Se-yŏng :|gKippŭm ŭi Arirang
    (1995-yŏn ch'aerok) (2:46) --|tAn Yong-su Ma Pok-cha :
    |gSae Arirang (1:49) --|gArirang, Yŏnhaeju esŏ chungang 
    Asia no --|tO Myŏng-hun|g(4:53) --|tPak Yu-pa halmŏni|g(0:
    50) --|gMiguk esŏ Yurŏp ŭro chŏnhyejin Arirang --|tOsŭk'a 
    P'et'ip'odŭ (Oscar Pettiford) :|gAdidong pŭllusŭ (Ah Dee 
    Dong blues) (2:31) --|tElli Williŏmjŭ (Elly Williams)|g(2:
    55) --|tP'it'ŭ Sigŏ (Pete Seeger)|g(3:00) --|tNa 
    Esŭt'erella (La estrella) :|gKom Bij Mij (2:40) --|tChon 
    Panjŭ Ch'aensŭ (John Barnes Chance) :|gVariations on a 
    Korean folk song (7:09) --|tChon aen Amanda Wilbisok'erŭ 
    (John & Amanda Ylvisaker) :|gFollow me (3:17) --|gArirang,
    i ttang e tora oda --|tP'ol Mori (Paul Mauriat) akdan|g(3:
    08). 
880 10 |6245-02|a반락 그 사람 의 음반 이야기 :|b진 용선 /|c진 
    용선. 
948  |d20181012|cLTI|tlti-aup183 
948  |d20171012|cLTI|tlti-aup173 
948  |d20170922|clti|tlti-aex 
994  C0|bWCH 
Location Call No. Status OPAC Message Public Note Gift Note
 Talbott Media  CD 23032v    Available  Ask at Circulation Desk  Chang-Kwan Jung Collection
 Talbott Media  CD 23032v  Booklet    Available  Ask at Circulation Desk